Odmietnuť všetko môžete tu.

Doba expedície objednávky je zvyčajne  2-7 pracovné dní po sume pripísanej na účet.

 

 

 

 

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 18 € (450,00 CZK)
skladom
naša cena 18 € (450,00 CZK)
skladom
naša cena 16 € (400,00 CZK)
skladom

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely použitia funkcie Strážny pes
 1.  

  - k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo

  - získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali

  - môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

   

  I.

  Prevádzkovateľ internetovej stránky www.darunek.sk

  ONIK s.r.o.

  sídlo: Duklianska 1434, 08501 Bardejov

  IČO: 51262878

  DIČ: 2120652611

  prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.darunek.sk

   

  II.

  Účel spracúvania osobných údajov

   

  - účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy

  - účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov

  - účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

   

  III.

  Zoznam spracúvaných osobných údajov

   

  prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie

  kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom)

  údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia

   

  IV.

  Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

   

  prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva

  prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom

  prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

   

  V.

  Zverejnenie údajov

   

  - nprevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov - fyzických osôb nezverejňuje

   

  VI.

  Podmienky spracúvania

   

  - prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov

  - nprevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ

  - prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby

   

  VII.

  Práva a povinnosti dotknutej osoby

   

  - zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

   

  VIII.

  Poučenie o právach dotknutej osoby

   

  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti

  Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

  Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

  Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

  Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

  Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

  Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

  Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.